Izdavanje pomagala
Izdavanje pomagala

Izdavanje pomagala

Obaveznim osiguranjem, lica ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu koja obuhvata i pravo na medicinsko-tehni?ka pomagala u skladu sa indikacijama odnosno medicinskom dijagnozom utvr?enom u skladu sa Me?unarodnom klasifikacijom bolesti-Deseta revizija utvr